Đông Hồ (poet)
Lâm Tấn Phác, pen name Đông Hồ (Đông Hồ, 10 March 1906 - 25 March 1969) was a Vietnamese poet and journalist. He was employed as a writer on the Saigon newspaper Đông Pháp Thời Báo during the 1920s. H...
Đông Hồ (poet) - Wikipedia