Đinh Xuân Tửu
Đinh Xuân Tửu (2 February 1925 – 5 November 1996) was a Vietnamese writer and poet (pen-names: Văn Lâm, Kỳ Phong, Thành Lễ, Tô Huyền An). He was born in Hà Tĩnh Province, Vietnam. He was a poet loved ...