Avraham Yaakov Pam
Rabbi Avraham Yaakov Hakohen Pam (1913 – August 16, 2001) was the rosh yeshiva of Yeshiva Torah Vodaas in Brooklyn, New York.
Rav Pam began his career at Yeshiva Torah Vodaas in 1938, when w...
Avraham Yaakov Pam - Wikipedia