Cam sành
The cam sành or green orange (Citrus reticulata × maxima) is a citrus hybrid originating in Vietnam.Cam sành is Vietnamese for "green orange", although the fruit is more akin to a mandarin or tangeri...
Cam sành - Wikipedia
Tr?ng cam sành theo hu?ng m?i - YouTube
4 Tháng Sáu 2013 ... M?i bà con tham kh?o thêm các k? thu?t tr?ng cam sành khác t?i: http://www.2lua .vn/articles/cay-cam.