Daoyi Zhilüe
Dao Yi Zhi Lue (simplified Chinese: 岛夷志略; traditional Chinese: 島夷誌略; pinyin: Dǎo Yí Zhì Lüè) or Dao Yi Zhi (simplified Chinese: 岛夷志; traditional Chinese: 島夷誌; pinyin: Dǎo Yí Zh...
Daoyi Zhilüe - Wikipedia