Li Zhenqiang
Li Zhenqiang (born July 23, 1968 in Dongguan, Guangdong) is a Chinese Olympic equestrian.