Mamia III Gurieli
Mamia III "the Great", of the Gurieli, (Georgian: მამია III დიდი გურიელი, Mamia III Didi Gurieli) also known as the Black Gurieli (შავი გურიელი, Shavi Gurieli) (died January 5, 1714) was Prince of...
Mamia III Gurieli - Wikipedia