Morio Kita
Morio Kita (北 杜夫, Kita Morio) was the pen name of Sokichi Saitō (斎藤 宗吉, Saitō Sōkichi, May 1, 1927 – October 24, 2011), a Japanese novelist, essayist, and psychiatrist. Kita atte...
Morio Kita - Wikipedia