Nông Thị Xuân
Nông Thị Xuân (1932 - 1957) was a mistress (người tình) of Viet Minh leader (later North Vietnamese president) Ho Chi Minh, who mothered a child with Hồ and was later killed under the guise of a vehi...
Nông Thị Xuân - Wikipedia