Nebria kumgangi
Nebria kumgangi is a species of ground beetle in the Nebriinae family that is endemic to North Korea.
Nebria kumgangi - Wikipedia