Netsilik dialect
Netsilik /ˌnɛtˈsɪlɪk/, Natsilik,Nattilik, Netsilingmiut, Natsilingmiutut, Nattilingmiutut, Nattiliŋmiutut is a dialect of Inuvialuktun (Western Canadian Inuit or Inuktitut) language once spoken in the...
Netsilik dialect - Wikipedia