Ngô Đình Cẩn
Ngô Đình Cẩn (1911 – 9 May 1964) was a younger brother and confidant of South Vietnam's first president, Ngô Đình Diệm, and an important member of the Diệm government. Diệm put Cẩn in charge of centra...
Ngô Đình Cẩn - Wikipedia