Potjaman Shinawatra
Khunying Potjaman Na Pombejra (Thai: พจมาน ณ ป้อมเพชร; rtgs: Photchaman Na Pomphet), formerly Potjaman Shinawatra (Thai: พจมาน ชินวัตร; rtgs: Photchaman Chinnawat), née Soypetpotjam...