Sergey Ryabtsev
Sergey Ryabtsev (Russian: Сергей Рябцев) plays violin and provides backing vocals for the Gypsy punk band Gogol Bordello.He was born on 11 September 1958 in Gorky City, now Nizhny Novgorod, RSFSR, Sov...
Sergey Ryabtsev - Wikipedia