Shigemaru Takenokoshi
Shigemaru Takenokoshi (竹腰 重丸, Takenokoshi Shigemaru) (February 15, 1906 – October 6, 1980) was a Japanese football player, manager, and referee.