Shin Gye-am
Sin Gye-am (fl. 1620s-1630s) was a Jurchen and Manchu interpreter during the middle period of Korea's Joseon Dynasty. He belonged to the Pyeongsan Sin bon-gwan. Beginning in 1629, he went to Shenyang,...