Trương Đình Dzũ
Trương Đình Dzu (1917–1991) was a Vietnamese lawyer and politician who unsuccessfully ran as a candidate for the presidency in the 1967 elections against Nguyễn Văn Thiệu and his running mate Ng...