Treaty of Preobrazhenskoye
The Treaty of Preobrazhenskoye (or the Treaty of Preobrazhenskoe) was negotiated by Johann Patkul and signed on 22 November 1699 in Preobrazhenskoye (now a part of Moscow), a favoured residence of the...
Treaty of Preobrazhenskoye - Wikipedia