Vasili Pronchishchev
Vasili Vasilyevich Pronchishchev (Russian: Василий Васильевич Прончищев) (1702–9 September [O.S. 29 August] 1736) was a Russian explorer.In 1718, Vasili Pronchishchev graduated f...
Vasili Pronchishchev - Wikipedia