Vishnu Sakharam Khandekar
Vishnu Sakharam Khandekar (Devanagari: विष्णु सखाराम खांडेकर) (11 January 1898 – 2 September 1976) (V. S. Sakharam Khandekar) was an eminent Marathi writer from Maharashtra, India. He was the first Ma...
Vishnu Sakharam Khandekar - Wikipedia