Wiremu Kingi
Wiremu Kingi Te Rangitake (c. 1795 – 13 January 1882), Māori Chief of the Te Āti Awa Tribe, was leader of the Māori forces in the First Taranaki War.He was born in 1795-1800 in Manukorihi pa, ne...
Wiremu Kingi - Wikipedia