Xia Shuwen
Xia Shuwen (Chinese: 夏叔文; pinyin: Xià Shūwén; Wade–Giles: Hsia Shu-wen); Date of birth unknown, was a Chinese painter during the early Ming Dynasty (1368–1644).Little is known of Xi...
Xia Shuwen - Wikipedia