Zhang Guoxiang
Zhang Guoxiang (Chinese: 张国祥) was the fiftieth Celestial Master, who was the head of the Daoist Zhengyi School based at Longhu Shan in China's Jiangxi province.
Zhang Yongxu, the forty-ninth Cele...