Sumiyoshi sanjin
Sumiyoshi sanjin (住吉三神) is the generic name for the three Shinto gods Sokotsutsu no O no Mikoto (底筒男命), Nakatsutsu no O no Mikoto (中筒男命), and Uwatsutsu no O no Mikoto (表筒男命). The Sumiyoshi sanjin ...